Dylana Donker op Facebook

Dylana Donker op Twitter

Dylana Donker op Instagram

Tel: 0252-769 103   |   E-mail: info@dylana-donker.nl

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Dylana’s Dance Center te Nieuw-Vennep, gevestigd op de Haverstraat 103, 2153 GD, en met inschrijfnummer KvK: 34254863.

Artikel 2. Inschrijven

2.1. Voor het moment van inschrijving voor een danscursus dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, datum van inschrijving en het lesgeld. De datum van binnenkomst van de inschrijving is bepalend voor de afhandeling. De abonnementsduur is altijd geldend voor een heel seizoen (september tot juni daaropvolgend). Bij een volgende inschrijving betaalt u niet opnieuw het inschrijfgeld. Tussentijds inschrijven is uiteraard mogelijk. Het abonnement geldt dan vanaf de ingangsdatum tot het einde van het betreffende seizoen;
2.2. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden en middels het invullen van alle gegevens in de online applicatie wordt u voor een bepaalde periode leerling van Dylana’s Dance Center en gaat u akkoord met ons privacy beleid;
2.3. Uw inschrijving is strikt persoonlijk;
2.4. Inschrijving kan alleen digitaal geschieden middels de online applicatie;
2.5. Dylana’s Dance Center heeft het recht om diegene die zich schuldig maakt aan wangedrag, de huisregels niet naleeft of de naam van de dansschool in diskrediet brengt de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan; extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en/of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden van de dansschool. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd. Dylana’s Dance Center behoudt zich het recht toe bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden;
2.6. Het kan voorkomen dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. Dylana’s Dance Center zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken, ofwel uw inschrijving uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directie kunt annuleren;
2.7. Dylana’s Dance Center mag de cursus annuleren en cursusdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte. In geval van annulering door Dylana’s Dance Center van de cursus wordt het lesgeld stopgezet;
2.8. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij Dylana’s Dance Center inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden, Artikel 1;

Artikel 3. Lesgeld en betalingsvoorwaarden

3.1. Voor elke cursus, activiteit of product is vooraf de hoogte van de kosten bekend;
3.2. De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s;
3.3. De directie bepaalt periodiek de hoogte van het lesgeld voor de cursussen, activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen recht ontlenen aan in het verleden betaalde prijzen;
3.4. U kunt nimmer rechten ontlenen, voor- of achteraf, aan eventuele (kortings-)acties of speciale aanbiedingen uit het verleden;
3.5. Met uw inschrijving verplicht u zich het volledige lesgeld behorend bij de gekozen cursus of activiteit te betalen, op welke wijze deze dan ook wordt aangeboden;
3.6. U heeft bij een aantal cursussen de keuze uit betaling in één termijn of betaling per 4 weken. Voor onder meer de zogenoemde korte cursussen geldt geen mogelijkheid van betaling in meerdere termijnen;
3.7. Als u het lesgeld in één termijn betaalt, kan het totale bedrag contant op de eerste les van de cursus betaald worden of het bedrag moet overgemaakt zijn op de bankrekening van Dylana’s Dance Center;
3.8. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot Dylana’s Dance Center voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien Dylana’s Dance Center een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde contractant;
3.9. Als Dylana’s Dance Center kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door u toedoen, zullen deze kosten aan u worden doorberekend;
3.10. Voor consumpties in de bar, entreegelden voor zogenoemde Club Nights, deelname aan activiteiten, wedstrijden of shows en additionele goederen en diensten moet apart worden betaald;
3.11. De wijze van betaling tussen Dylana’s Dance Center en de contractant nader geschiedt per automatische incasso, iedere 4 weken tot het einde van de overeenkomst;
3.12 Bij onvoorziene zaken cq overmacht (zie artikel 5) behoudt Dylana's Dance Center zich het recht om de lessen online voort te zetten, zonder restitutie van lesgeld. De online lessen zouden gegeven kunnen worden door andere docenten dan tijdens inschrijving van de cursus en zouden een kortere lesduur kunnen hebben.

Artikel 4. Afmelding

4.1. Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de directie te melden. Het ontheft u niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept niet het recht op enige vermindering van het lesgeld;
4.2. Lessen kunnen altijd binnen uiterlijk 14 dagen worden ingehaald, indien deze dubbel worden aangeboden in het wekelijkse lesrooster. Kunt u de les niet binnen 14 dagen inhalen, dan vervalt het recht op de inhaalles. De les kan dus niet worden doorgeschoven naar een volgende periode. Bij geen afmelding via de online applicatie vervalt automatisch het recht op een inhaalles;
4.3. Een uitzonderingen hierop is het tijdelijk bevriezen van het abonnement door blessure of ongeval. Dit dient schriftelijk ingediend te worden op vertoon van een medische verklaring. Dit geldt voor alle abonnementen;
4.4. Er vindt in geen geval restitutie van de contributie plaats. Dus ook niet bij verhuizing, uiteengaan van partners, overmacht (zie artikel 11), privé- of werkomstandigheden etc.;
4.5. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast en doorgeschoven. U wordt hierover via een mailbericht of telefonisch op de hoogte gesteld. Er vindt in geen geval restitutie van de contributie plaats;

Artikel 5. Overmacht

5.1. In geval nakoming van datgene waartoe Dylana’s Dance Center krachtens de met de cursist gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Dylana’s Dance Center of andere door haar ingeschakelde derden, dan is Dylana’s Dance Center gerechtigd de tussen cursist gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel door haar te bepalen op redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst is aangegaan.
5.2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming c.q. overmacht zullen onder meer worden verstaan:
1.     oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden;
2.     verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
3.     bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen;
4.     natuurverschijnselen en pandemieën;
5.     Arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de docent of een of meer van de personeelsleden van Dylana’s Dance Center;
6.     Overheidsmaatregelen die Dylana’s Dance Center beletten haar werkzaamheden te beoefenen, of het onevenredig bezwaren.

Artikel 6. Beëindiging inschrijving

5.1. Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les, waarvoor u zich heeft ingeschreven;
5.2. U kunt daarna opnieuw de keuze maken u in te schrijven voor een cursus;
5.3. Uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd, ook niet als u daartoe een mondeling verzoek heeft gedaan;
5.4. De directie behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen: zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van Dylana’s Dance Center ernstig en/of herhaaldelijk schendt; zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt tegenover andere leerlingen en/of medewerkers van Dylana’s Dance Center; zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van Dylana’s Dance Center, medewerkers of leerlingen; met een schriftelijke waarschuwing vooraf indien u het lesgeld niet binnen 30 dagen na het moment van de betalingstermijn heeft voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee. Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van het lesgeld.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

6.1. Dylana’s Dance Center is niet aansprakelijk voor schade, vermissing en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om Dylana’s Dance Center;
6.2. U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een cursus en/of activiteit;
6.3. Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan een cursus;
6.4. Dylana’s Dance Center is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel en/of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten;
6.5. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u Dylana’s Dance Center, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade die de betreffende contractant heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in Dylana’s Dance Center ten gevolge van uw handelen of nalaten;
6.6. Schade toegebracht aan de inventaris, het gebouw of andere eigendommen wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 8. Huisregels

8.1. Algemeen. Er gelden bij Dylana’s Dance Center huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden. Dylana’s Dance Center heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot Dylana’s Dance Center te weigeren. Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in Dylana’s Dance Center te houden aan de huisregels van Dylana’s Dance Center, evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers op te volgen.
U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken. Bij het plegen van misdrijven wordt u direct overgedragen aan de politie. Bij niet naleving van onze huisregels wordt u uit Dylana’s Dance Center verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot Dylana’s Dance Center ontzegd worden. Bij huisvredebreuk wordt de politie ingeschakeld;
8.2. Introducés. Het is niet toegestaan introducés mee te nemen naar uw cursus of één van de andere cursussen zonder toestemming van de directie; Er zijn in principe periodiek kijklessen of proeflessen, waar introducés van harte welkom zijn. U wordt hierover tijdens de cursus op de hoogte gehouden. U bent tijdens de kijklessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw introducés en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels. De directie behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten op een cursus uit te nodigen;
8.3. Kleding, schoenen en hygiëne. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin u zich gemakkelijk en veilig kunt bewegen. Houdt u wel rekening met de normale fatsoenwaarden; U dient uw jas en tas op te bergen in de garderobe (brandweervoorschrift). Het is niet toegestaan uw jas en tas mee te nemen naar de zaal. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. De directie is niet aansprakelijk voor uw eigendommen; U kunt uw schoenen bij binnenkomst in de lounge omwisselen voor droge en schone (dans)schoenen. Het is niet toegestaan om uw schoenen in de zaal om te wisselen. Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medeleerlingen. Draag altijd schone(sport)kleding en gebruik een deodorant. Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
8.4. Mobiele telefoon. U dient uw mobiele telefoon tijdens de lessen uit te zetten. Als u vanwege uw werk- of privéomstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient u dit voor aanvang van de les aan de docent kenbaar te maken.
8.5. Consumpties. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank- en/of etenswaren binnen Dylana’s Dance Center te nuttigen. Dit zal zonder overleg worden ingenomen; Het is niet toegestaan glazen en/of flessen met (kraan)water te vullen; Wij schenken geen (kraan)water. U kunt flesjes bronwater bij ons verkrijgen; Aan personen onder de 21 jaar wordt geen alcohol verkocht; Onze medewerkers kunnen naar uw legitimatiebewijs vragen. Legitimatie is dan ook verplicht;
Tijdens de danslessen is het consumeren van voedsel, kauwgum, pinda’s etc. op de dansvloer in verband met uw eigen veiligheid niet toegestaan.
8.6. Het is verboden om: Diefstal of vernielingen te plegen. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen. Discriminerende opmerkingen te maken. Beledigingen te uiten. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen. Het is verplicht medewerking te verlenen aan controles op drugs.
8.7. Roken. Er geldt in het gehele danscentrum een rookverbod. Als de voordeur is gesloten, te weten tijdens de lessen, dansavonden en activiteiten, verzoeken wij u zo min mogelijk naar buiten te gaan om te roken. U kunt daarmee voor extra controle en/of overlast zorgen. Het is tijdens de jeugdlessen en jeugd Club Nights toegestaan om met maximaal twee personen tegelijk buiten te roken.
8.8. Foto- en filmopnamen. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van Dylana’s Dance Center is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken. U geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, leerlingen of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden.
8.9. De toegang kan geweigerd worden: als u aangeschoten, dronken of anderszins “onder invloed” bent; De toegang eerder is ontzegd; Niet meewerkt aan controles op drugs; Niet voldoet aan kledingvoorschriften.

Artikel 9. Toepassing

9.1. Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie;
9.2 De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;
9.3. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op “eigen gebruik”. Het is de cursisten ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,00 per overtreding aan Dylana’s Dance Center, onverlet een verdere schadeclaim van Dylana’s Dance Center en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
9.4. De directie is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;
9.5. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan;
9.6. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Beverwijk, 1 augustus 2020